"ფირმა ლომთაგორა"-ს ხორბლის სათესლე მასალის ფასები 2018 წლის სეზონისთვის


Price:  Wheat seed material (for the 2018 season)

N      
ხორბლის ჯიში
Wheat variety
რეპროდუქცია
Reproduction
პოტენციური მოსავლიანობა
Potential Yield
on/ha
თესვის ნორმა ჰექტარზე
Norm/ha/kg
ფასი კგ/ლარი
Price/
kg/lari
შენიშვნა
Note
1. ლომთაგორა 126
lomtagora 126
სუპერ ელიტა
Super-elite
7-8 ტონა 220-250 კგ   სერტიფიცირებული
Certificate
2. ლომთაგორა 126
lomtagora 126
I რეპროდუქცია
I Reproduction
5-6 ტონა 220-250 კგ  

3. ლომთაგორა 126
lomtagora 126
II რეპროდუქცია
II Reproduction
3-4 ტონა 220-250 კგ   სერთიფიცირების პროცესი
certification  Process
4. ლომთაგორა 409
lomtagora 409
I რეპროდუქცია
I Reproduction
4-5 ტონა 220-250 კგ   სერტიფიცირების პროცესი
certification  process
5. წითელი დოლი
Red Doli
II რეპროდუქცია
II Reproduction
2-3 ტონა 220-250 კგ 1.50 ენდემური ჯიში
Endemic varieties
6. შავფხა
Shavfkha
II რეპროდუქცია
II Reproduction
2-3 ტონა 220-250 კგ 1.50 ენდემური ჯიში
Endemic varieties
  • სათესლე მასალა ქარხნულად დამუშავებულია: საკარანტინო მავნებლებზე, შეწამლულია ფუნგიციდით და დაფასოებულია 40-50 ( kg ) კილოგრამიან საბრენდო ტომრებში, შესაბამისი ეტიკეტირებით.
  • საბითუმო მიწოდებისთვის მოქმედებს შესაბამისი ფასდაკლება.
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია