"ფირმა ლომთაგორა"-ს ხორბლის სათესლე მასალის ფასები 2023 წლის სეზონისთვის


Price:  Wheat seed material (for the 2023 season)

N      
ხორბლის ჯიში
Wheat variety
რეპროდუქცია
Reproduction
პოტენციური მოსავლიანობა
ტონა/ჰა
Potential Yield
ton/ha
თესვის ნორმა ჰექტარზე
Norm/ha/kg
ფასი კგ/ლარი
Price/
kg/lari
#ფასდაკლებით
შენიშვნა
Note
1. ლომთაგორა 126
lomtagora 126
I რეპროდუქცია A კლასი
I reproduction
8-10 ტონა 200-220 კგ 1,50 სერტიფიცირებული
Certificate
ეროვნული კატალოგი
2. ლომთაგორა 126
lomtagora 126
I რეპროდუქცია B კლასი
I Reproduction
5-6 ტონა 220-250 კგ 1,20 სერტიფიცირებული
Certification 
ეროვნული კატალოგი

3. ლომთაგორა 126
lomtagora 126
II რეპროდუქცია
II Reproduction
3-5 ტონა 220-250 კგ 0.95 სერტიფიცირების პროცესი
certification  Process
4. ტრიტიკალე 710
Triticale 710
I რეპროდუქცია
I Reproduction
5-7 ტონა 220-250 კგ 1,30 ენდემური ჯიში
Endemic varieties


5. წითელი დოლი
Red Doli
II რეპროდუქცია
II Reproduction
2-3 ტონა 220-250 კგ 1,50 ენდემური ჯიში
Endemic varieties
6. შავფხა
Shavfkha
II რეპროდუქცია
II Reproduction
2-3 ტონა 220-250 კგ   ენდემური ჯიში
Endemic varieties
  • სათესლე მასალა ქარხნულად დამუშავებულია: საკარანტინო მავნებლებზე, შეწამლულია ფუნგიციდით და დამატებული აქვს მიკროელემენტები, დაფასოებულია 40-50 ( kg ) კილოგრამიან საბრენდო ტომრებში, შესაბამისი ეტიკეტირებით და სერტიფიკატით.
  • ფასდაკლება მოქმედებს დაკვეთის რაოდენობის მიხედვით.
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია