სიმინდი


 

ლომთაგორა 1 (ფაო 627)
 • სამხაზოვანი ჰიბრიდი, სამარცვლე,
 • სიმაღლე _ 230-240 სმ.
 • სიხშირე _ 60-65 ათასი ძირი ჰექტარზე (მოსავლის აღების დროს).
 • ვეგეტაცია _ საშუალო-საგვიანო _ 124-126 დღე;
 • მაღალპროდუქტიული _ ოპტიმალურ აგროტექნიკურ პირობებში იძლევა 10-12 ტონა მარცვალს ჰა-ზე.
 • რეკომენდებულია აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი ზონებისა და დასავლეთ საქართველოს რაიონებისთვის ზღვის დონიდან 700-750 მეტრამდე.
 • პროდუქცია დაფასოებულია ქარხნულად 20 კილოგრამიან შეფუთვით, შესაბამისი ეტიკიტირებით.
 • კილოგრამის ფასი-15 ლარი. 2023 წელი.


 

ლომთაგორა 2 (ფაო 757)
 • ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი, სამარცვლე-სასილოსე;
 • მარცვალი _ სასურსათე, მოწითალო-ყვითელი შეფერილობის;
 • სიმაღლე _ 265-280 სმ.
 • სიხშირე 45-50 ათასი ძირი/ჰა, (აღების დროს)
 • სავეგეტაცო პერიოდი _ 124-126 დღე;
 • მაღალ პროდუქტიული, ოპტიმალურ აგროტექნიკურ პირობებში ჰექტარზე იძლევა 6-7 ტონა მარცვალს, ან 60-70 ტონა _ სასილოსე მასას.
 • კარგად არის შეგუებული სუბტროპიკულ და ტენიან პირობებს, გამძლეა სოკოვანი დაავადებების _ ჰელმინთოსპორიუმ ტურსიკუმის, ფუზარიოზის და ბუშტოვანი გუდაფშუტის მიმართ.


 

ლომთაგორა 3 (ფაო 727)
 • ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი, სამარცვლე,
 • სიმაღლე _ 265-272 სმ.
 • სიხშირე _ 55-60 ათასი ძირი/ჰა;
 • ვეგეტაცია _ 130-132 დღე;
 • მაღალ პროდუქტიული _ ოპტიმალურ აგროტექნიკურ პირობებში იძლევა 5-7 ტონა მარცვალს ჰა.
 • გამძლეა დაავადებებისა და მავნებლების (ფუზარიოზი, ფარვანა) მიმართ.
 • რეკომენდებულია აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი ზონებისთვის.

ლომთაგორა 4 (თეთრი, სასურსათე)
 • ჯიშხაზოვანი ჰიბრიდი, თეთრი;
 • სასურსათე, შესაძლებელია სასილოსედ და საფურაჟედ გამოყენებაც;
 • მცენარის სიმაღლე 368 სმ.
 • მოსავლიანობა: 8-12 ტ/ჰა მარცვალი
 • მარცვლის მოსავლიანობით 35-45%-ით აჭარბებს „აჯამეთის თეთრს”.
 • სიხშირე 50-55 ათასი ძირი ჰექტარზე მოსავლის აღების პერიოდში;
 • ვარგისია მექნიზებული წესით მოვლა-მოყვანისა და აღებისთვის;
 • სავეგეტაციო პერიოდი _ 130-135 დღე;
 • ღერო და ფესვთა სისტემა გამძლეა ჩაწოლისადმი.
 • მცენარე არ ავადდება ფუზარიოზით.
 • რეკომენდებულია დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ზონის და აღმოსავლეთ საქართველოს იმ სარწყავი რეგიონებისთვის სადაც ჰაერის ტემპერატურათა ჯამი არის 3900-4500.

ლომთაგორა 5 (სამხაზოვანი ჰიბრიდი, თეთრი)
 • შესაძლებელია სასურსათედ გამოყენება;
 • მცენარის სიმაღლე 303 სმ.;
 • მარცვლის მოსავლიანობით 36-38% აჭარბებს „აჯამეთის თეთრს”;
 • სიხშირე 45-50 ათასი ძირი ჰექტარზე;
 • ვარგისია მექნიზებული წესით მოვლამოყვანისა და აღებისთვის;
 • სავეგეტაციო პერიოდი _ 137 დღე;
 • ღერო და ფესვთა სისტემა გამძლეა ჩაწოლისადმი;
 • მცენარე არ ავადდება ჰელმითოსპორიუმ ტურსიკუმით;
 • ტარო და მარცვალი არ ავადდება ფუზარიუმით.
 • რეკომენდებულია დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ზონის და აღმოსავლეთ საქართველოს იმ სარწყავი რეგიონებისთვის სადაც ჰაერის ტემპერატურათა ჯამი არის 3900-4500.

პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია
შეგვიკვეთეთ პროდუქცია